MIRAGE OBORZHAKI

May 12, 2016

The exhibition of Ivan Gorshkov in the Modern Arts Fund of Vladimir Smirnov and Konstantin Sorokin, Moscow.

http://smirnovartsorokin.com/skoro_otkrytie_ivana_gorshkova_mirazh_oborzhaki/