РИТМ 2 (КВАДРИПТИХ)

2014

Холст, масло
230x420 cm


«Utoya». Триптих.

2012

Холст, масло
200х120, 200х130, 200х120 cm


№2 из серии «Места». Триптих.

2012

Холст, масло
100х70, 100х140, 100х100 cm


№3 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
120х200 cm


№4 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
120X200 cm


№5 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
180х200 cm


№6 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
180х200 cm


№7 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№8 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№9 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№10 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№11 Из серии «Места».

2011

Холст, масло
60х60 cm


№12 Из серии «Места».

2011

Холст, масло
60х60 cm


№13 Из серии «Места».

2011

Холст, масло
60х60 cm


№15 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№16 Из серии «Места».

2011

Холст, масло
60х60 cm


№17 Из серии «Места».

2011

Холст, масло
60х60 cm


№18 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm


№19 Из серии «Места».

2012

Холст, масло
60х60 cm